Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА SISCARE.BG

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на siscare.bg, които уреждат правилата за използването на siscare.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, който в общия случай е СИС Кеър ЕООД, но е възможно да бъде и партньор на последния.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. СИС Кеър ЕООД е дружество с управител Искрен Стефанов Станилов, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция в България, град. Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 70, ет: 10, ап: 37, ЕИК: 203043877, телефон за връзка: 0888512397, имейл: siscare@abv.bg

2.2. СИС Кеър ЕООД администрира интернет страницата сайта siscare.bg.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач – СИС Кеър ЕООД или всеки партньор на СИС Кеър ЕООД от siscare.bg.

3.2. Сайт - siscare.bg. Това е електронния магазин на СИС Кеър ЕООД, предоставян и на други търговци, партньори на СИС Кеър ЕООД за извършване на покупко-продажби, чрез него при определени условия, уговаряни между тях и СИС Кеър ЕООД.

3.3. Потребител/Клиент/Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта на СИС Кеър ЕООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.4. Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

3.5. Потребителска кошница – секция (раздел) в профила, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци, в които той може да добавя продукти, от които се интересува и които в последствие би желал да закупи.

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.10. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна, чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.11. Транзакция – действието от страна на СИС Кеър ЕООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.12. Техническо описание – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.13. Отзив – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на СИС Кеър ЕООД са задължителни за всички потребители на siscare.bg.

4.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му, (

б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от СИС Кеър ЕООД по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. 4.4. СИС Кеър ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия СИС Кеър ЕООД ще информира за това Клиентите си, чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. СИС Кеър ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, СИС Кеър ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от СИС Кеър ЕООД по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от siscare.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове siscare.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиент, чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до siscare.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. СИС Кеър ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на СИС Кеър ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към СИС Кеър ЕООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. СИС Кеър ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с СИС Кеър ЕООД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи, чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5. СИС Кеър ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.